Avainsana-arkisto: asianajaja

Koronaviruksen vaikutukset työsuhteisiin

Pyrkimys estää koronaviruksen leviäminen vaikuttaa asiantuntijoiden mukaan yritysten ja ihmisten talouteen. Moni yrittäjä miettii miten selvitä tulevasta jos yhteiskunta ja talous pysähtyvät. Samaa pohtii epäilemättä moni työntekijä. Työsopimuslaki, työehtosopimukset ja tartuntatautilaki antavat meille vastauksia siihen miten työnantaja huolehtii työnantajavelvoitteistaan tässäkin tilanteessa.

I. PALKKAUS

Kuka maksaa palkan jos työntekijä sairastuu koronavirukseen?

Koronavirukseen sairastuneella työntekijällä on oikeus saada työkyvyttömyyden ajalta sairausajan palkka aivan samalla tavalla kuin missä muussakin sairaustapauksessa. Sairasajanpalkka määräytyy joko noudatettavan työehtosopimuksen tai työsopimuslain perusteella.

Ilmoita yrityksessäsi selvästi jokaiselle työntekijälle, että sairastuneen on välittömästi ilmoitettava työnantajalle, mikäli kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt hänet jäämään pois töistä koronavirukseen liittyvän eristämisen takia.

Kuka maksaa palkan jos työntekijä määrätään karanteeniin?

Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta karanteenin ajalta jos karanteenin on määrännyt lääkäri. Tällöin Kela korvaa poissaolon palkan tartuntatautipäivärahalla. Tartuntatautipäivärahalla korvataan ansionmenetys täysimääräisesti – henkilö saa siis saman verran tartuntatautipäivärahaa, kuin hän saisi palkkaa työssä ollessaan.

Työntekijällä on oikeus tartuntatautipäivärahaan heti ensimmäisestä poissaolopäivästä lukien, koska tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.

Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus jos työntekijä on poissa työstään oireiden takia, mutta hän ei saa lääkärintodistusta?

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus sairasajanpalkkaan jos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään. Työnantajalla on aina oikeus vaatia työntekijältä lääkärintodistusta ja se on myös tarpeellinen KELA:n maksamaa sairaspäivärahaa varten. Työnantajan pitää hakea sairauspäiväraha kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Alkamispäivä on yleensä lääkärintodistukseen merkitty työkyvyttömyyden alkamispäivä, joka voi olla lääkärissäkäyntipäivä ja kuulua päivärahan omavastuuaikaan.

Työntekijä on velvollinen toimittamaan sairaslomatodistuksen pyydettäessä. Mikäli todistusta ei voida toimittaa eikä sairaspäivärahaa hakea, syntyy palkan maksamiselle este.

Työpaikalla kannattaa myös keskustella etätyön tekemisen mahdollisuudesta, mikäli toimiala sen mahdollistaa. Oireilu ei välttämättä estä etätyön tekemistä. Tällöin asioista voi sopia joustavasti.

Kuka maksaa palkan lapsen sairastumisen ja hoitamisen ajalta?

Oikeus tartuntatautipäivärahaan on myös silloin, kun alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja joutuu olemaan poissa työstään sen takia, että lapsi on määrätty jäämään kotiin karanteeniin.

Työsopimuslaissa ei ole määräyksiä palkallisesta tilapäisestä hoitovapaasta. Sairaan lapsen hoitaminen kotona palkallisesti muussa kuin karanteenitapauksessa määräytyy sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.

Voiko työntekijä tehdä työtä karanteenin aikana ja saako työntekijä palkkaa, jos hän tekee etätyötä karanteenin aikana tai muuten koronasta johtuen?

Työntekeminen on riippuvainen toimialasta. Jos työnantajan toimiala on sellainen, että etätyötä voi tehdä, työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijä tekee etätyötä ja saa työstä palkan. Jos toimiala ei mahdollista etätyön tekemistä, karanteenin määrätyn työntekijän ansionmenetyksen korvaa KELA.

Etätyön vaikutukset tapaturmavakuutuksen työtapaturman osalta kannattaa tarkastaa vakuutusyhtiöstä.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroja koronaviruksen takia?

Koronavirus ei sinänsä lisää työnantajan direktio-oikeutta. Työaikalaki ja työehtosopimukset määräävät sen, miten vahvistettua työvuoroluetteloa voidaan muuttaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Muutoksia on aina mahdollista tehdä yhteisesti sopien. Yksipuolinen muuttaminen edellyttää työaikalain mukaan töiden järjestelyihin liittyvä painava syy. Koronavirustilanne muodostaa siinä vaiheessa työaikalaissa tarkoitetun painavan syyn, kun kyse on Suomessakin epidemiasta.

Saako työnantaja perua tai siirtää vuosilomia koronaviruksen takia?

Loma voidaan siirtää tai peruuttaa aina, jos asiasta sovitaan yhdessä työnantajan ja työntekijän kesken. Työntekijän vahvistettua vuosilomaa ei ole vuosilomalain mukaan mahdollista siirtää tai peruuttaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä.

Jos työntekijä sairastuu koronavirukseen ennen sovittua vuosilomaansa tai sen aikana, loman siirtämiseen noudatetaan loman siirtoa koskevia vuosilomalain tai työehtosopimuksen määräyksiä. Kannattaa tarkistaa omaan työhön sovellettavasta työ- ja virkaehtosopimuksesta loman siirtämistä koskevat sopimusmääräykset.

II. LOMAUTUS

Koronaviruksen leviäminen, liikkumisen rajoittaminen ja muut viranomaisten suositukset voivat johtaa siihen, että työnantaja joutuu tilanteeseen, jossa palkanmaksuedellytykset vaikeutuvat.

Lomautuksen johdosta työnteko voidaan keskeyttää joko kokonaan tai lyhentää työntekijän työaikaa noudattaen lomautusta koskevia säännöksiä. Lomautus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Lomautuksen aikana työsuhde pysyy voimassa, mutta palkanmaksu keskeytyy.

Työsopimuslain mukaan työnantajalla on mahdollisuus turvautua työntekijän lomautukseen, mikäli työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Työsopimuslain mukaan työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää.

Miten toimin jos joudun lomauttamaan työntekijän?

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Työnantajan on annettava työntekijälle lomautuksesta ennakkoselvitys ennen lomautusilmoituksen antamista sekä kuultava työntekijää. Nämä toimenpiteet voidaan suorittaa samana päivänä. Ennakkoselvityksessä työnantajan on käytettävissään olevien tietojen perusteella esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta.

Miten työhön palaaminen tapahtuu?

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää ennen työn alkamista, jollei toisin ole sovittu. Määräaikainen lomautus päättyy määräajan jälkeen.

Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Noudatetaanko lomautuksen aikana normaaleja irtisanomisaikoja?

Työnantajan on noudatettava lomautuksen aikana normaaleja lakiin tai työehtosopimukseen perustuvia irtisanomisaikoja. Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen.

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa.

III. IRTISANOMINEN

Työsopimuslain mukaan työntekijän työsuhde voidaan irtisanoa, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.

Irtisanomisoikeus ja muuhun työhön sijoittamisvelvollisuus sekä – koulutus kannattaa aina harkita tapauskohtaisesti ammattilaisen kanssa.

IV. YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUVELVOLLISUUS

Mikäli yrityksessäsi työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, tulee lomautuksia ja irtisanomisia harkittaessa sovellettavaksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain säännökset. Ilmaisulla ”työskentelee säännöllisesti”, tarkoitetaan kaikkia työsopimuslain piirissä olevia työntekijöitä työtehtävien sisällöstä, asematasosta tai nimikkeestä riippumatta. Laissa on säädetty joitakin poikkeuksia soveltamisalaan.

Yhteistoimintalain 8. luku sisältää säännökset koskien menettelyä kun harkitaan työvoiman käytön vähentämistä. Työnantajan tulee noudattaa säännöksiä ja käydä laissa säädetyt neuvottelut ennen kuin työnantaja tekee päätöksiä lomauttamisesta tai irtisanomisista. Menettelysäännösten rikkominen voi johtaa korvausvelvollisuuteen työntekijöitä kohtaan. Laki sisältää säännöksiä muun muassa neuvotteluiden aloittamisesta, annettavista tiedoista, menettelystä, osapuolista, suunnitelmista, ilmoituksista ja kestosta. Suosittelemme käyttämään mahdollisissa neuvotteluissa ammattilaista apuna.

Annamme mielellämme lisätietoja, puh. 017 266 0400 tai toimisto@fortelaw.fi

Kirjoittaja: Karoliina Partanen asianajaja, varatuomari, p. 050 494 3585

Asianajaja Timo Pennanen on kutsuttu toimistomme uudeksi osakkaaksi

Asianajaja, varatuomari Timo Pennanen on aloittanut Asianajotoimisto Forte Oy:n (Asianajotoimisto Hyvärinen & Pääkkö Oy) osakkaana 12.08.2019.

Pennanen on toiminut asianajotehtävissä Kuopiossa vuodesta 1993 lukien, ensin Asianajotoimisto Timo Tanskanen Oy:n palveluksessa 1990 – luvulla ja sen jälkeen osakkaana Asianajotoimisto Karhinen, Pennanen & Taponen Oy:ssä aikajaksolla 2002-2019.

Pennasen erityisosaamisalueita ovat oikeudenkäynnit (kiinteistö- ja asuntokauppariidat), perhe- ja perintöoikeus, insolvenssioikeus (konkurssiasiat) sekä urheiluoikeus.

Pennasen luottamustoimet painottuvat yhdistystoimintaan, hänen toimiessa mm. Urheilun Oikeusturvalautakunnan jäsenenä (2012- ) sekä Kansainvälisen Triathlonliiton välimiesoikeuden jäsenenä (2016- ).

Timo Pennasen yhteystiedot; puh. 0500 674 445, timo.pennanen@hyvarinen-paakko.fi

Taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste kannattaa tarkastaa asianajajalla – Korkein hallinto-oikeus muutti hallinto-oikeuden päätöksen

Taloudellinen ja tuotannollinen irtisanominen voi olla samalla tavalla perusteeton ja lain vastainen kuin henkilökohtaisella perusteella tehty irtisanominen. Perusteet kannattaa aina käydä läpi asianajajan kanssa. Toimistomme asianajaja Karoliina Partanen avusti viranhaltijaa irtisanomisriidassa, jossa virkasuhde oli päätetty lain vastaisesti taloudelliseen ja tuotannolliseen perusteeseen vedoten. Korkein hallinto-oikeus muutti hallinto-oikeuden antamaa ratkaisua 3.6.2019 antamallaan päätöksellään seuraavasti;

Viranhaltija A:n palkkaaminen pian irtisanomisen jälkeen yli vuoden pituiseen työsuhteeseen hoitamaan aiempaan nähden olennaisesti samankaltaisia tehtäviä osoitti, että koulutuskuntayhtymän mahdollisuudet tarjota A:lle tehtäviä suoritettavaksi eivät olleet vähentyneet viranhaltijalain 37 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla irtisanomispäätöksen mukaisen irtisanomisajan päättyessä. HAO:n sekä koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen ja apulaisrehtorin päätökset oli siten lainvastaisina kumottava.

HAO oli todennut, että valittajan irtisanomiselle tutkintokoordinaattorin virkasuhteesta oli asiassa todetuin perustein ollut viranhaltijalain 37 §:n mukaiset lailliset perusteet, eivätkä apulaisrehtorin ja yhtymähallituksen päätökset olleet valituksessa esitetyin perustein kuntalain (365/1995) 90 §:ssä tarkoitetulla tavalla lainvastaisia.

KHO tutki asian ja kumosi A:n valituksesta HAO:n päätöksen pääasian ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteita koskevilta osin. Samoin kumottiin X:n koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen päätös ja X:n koulutuskuntakuntayhtymän apulaisrehtorin päätös.

A on valittanut hänen irtisanomistaan koskevasta koulutuskuntayhtymän päätöksestä hallinto-oikeuteen muun ohella sillä perusteella, että koulutuskuntayhtymä on pian virkasuhteen päättymisen jälkeen palkannut A:n pitkälti samoihin tehtäviin, joita hän oli tehnyt ennen irtisanomistaan. Työnantaja ei ollut kuitenkaan perunut irtisanomista.

Hallinto-oikeus on valituksenalaisessa päätöksessään tältä osin vertaillut tutkimuskoordinaattorin tehtäviä koulutussuunnitteluassistentin tehtäviin. Hallinto-oikeus on vertailunsa perusteella todennut, että koulutussuunnitteluassistentin tehtäviin kuuluu vain osittain niitä tehtäviä, joita valittaja on aiemmin hoitanut sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkintokoordinaattorina. Hallinto-oikeuden arvion mukaan valittajan palkkaaminen koulutussuunnitteluassistentin määräaikaiseen tehtävään ei näin ollen osoita, että hänen aikaisemman virkasuhteensa mukaiset tehtävät eivät olisi tosiasiassa lakanneet pysyvästi. Hallinto-oikeus on lisäksi todennut selvyyden vuoksi, ettei koulutussuunnitteluassistentin tehtävä ole näillä perusteilla ollut myöskään kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki) 37 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltainen tehtävä kuin tutkintokoordinaattorin tehtävä.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on A:n valituksesta ratkaistavana, osoittaako A:n uusi määräaikainen koulutussuunnitteluassistentin palvelussuhde, että työnantajan mahdollisuudet tarjota hänelle tehtäviä eivät ole viranhaltijalain 37 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti ja pysyvästi vähentyneet irtisanomispäätöksen mukaisen irtisanomisajan päättyessä. Tässä arvioinnissa on vertailtava tutkimuskoordinaattorin ja koulutussuunnitteluassistentin tehtävien samankaltaisuutta sekä tarkasteltava, onko uuden tehtävän tarve johtunut vasta A:n irtisanomisajan päättymisen jälkeen ilmenneestä työnantajan toimintaedellytyksissä tapahtuneesta muutoksesta.

A:n irtisanomista ja hänen tehtäväkuvaansa tutkintokoordinaattorina koskeva selvitys ilmenee edeltä hallinto-oikeuden päätöksestä. A:n irtisanomisaika on päättynyt 30.9.2016. Myös koulutussuunnitteluassistentin määräaikaista tehtävää koskeva selvitys ilmenee pääosin edeltä hallinto-oikeuden päätöksestä.

Koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjassa 9.3.2016 on käsitelty pedagogisen johtamisen rakenteellisia muutoksia. Pöytäkirjasta ilmenee muun ohella, että tähän liittyen perustetaan koulutussuunnittelijan toimi, joka koordinoi osaamisalojen lukuvuosisuunnittelua ja työjärjestysten tekemistä.

Koulutussuunnittelijan toimeen on apulaisrehtorin viranhaltijapäätöksellä 10.6.2016 valittu 1.8.2016 alkaen kasvatustieteiden maisteri G, joka on kuitenkin 22.8.2016 irtisanoutunut koeaikana siten, että hän on palannut aikaisempaan tehtäväänsä koulutuskuntayhtymän palveluksessa 1.9.2016.

Koulutussuunnittelijan toimeen on apulaisrehtorin viranhaltijapäätöksellä 28.9.2016 siirretty 1.10.2016 alkaen lehtori H.

A on apulaisrehtorin viranhaltijapäätöksellä 25.11.2016 päätetty palkata koulutussuunnitteluassistentin määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 9.12.2016–31.12.2017. Päätöksen perusteluissa todetaan muun ohella, että X:n koulutuskuntayhtymässä on organisaatiomuutoksen yhteydessä keskitetty koulutussuunnitteluprosessi koulutussuunnittelijalle 1.8.2016 alkaen. Prosessin uudistamisen kehittämisen tueksi on päätetty perustaa määräaikainen koulutussuunnitteluassistentin toimi ja osoittaa koulutussuunnitteluprosessin lisäresurssi ajalle 9.12.2016–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on ollut määräaikainen uudistamis- ja kehittämisprojekti. Perusteluissa todetaan edelleen, että A:n työsuhde on päättynyt 30.9.2016 ja että työnantajalla on työsuhteen päättymisen jälkeen viranhaltijan / työntekijän takaisinottovelvoite, mikäli työtehtävät ovat samankaltaisia kuin ne tehtävät, joita irtisanottu teki ennen työsuhteen päättymistä. A on toiminut tutkintokoordinaattorina 30.9.2016 asti, ja hän on tässä tehtävässä osallistunut koulutussuunnitteluun. Perusteluista ilmenee lisäksi, että tehtävän täyttö on käsitelty johtotiimissä 21.11.2016 ja että tehtävä ei ole henkilöstösuunnitelmassa.

Hallinto-oikeuden suullisen käsittelyn tallenteen mukaan koulutuskuntayhtymän asiamies on kysynyt todistajana kuullulta henkilöstöpäällikkö C:ltä muun ohella, missä vaiheessa assistentin tarve ilmeni työnantajalle. Todistajan mukaan lukuvuosisuunnittelu alkoi elokuun alussa 2016 uudella tavalla ja uskottiin, että prosessi menee suunnitellulla tavalla. Mutta varsin pian, ehkä kuukausi pari eteenpäin mentäessä, tuli tieto siitä, että aika ei riitä yhden henkilön viedä tätä prosessia eteenpäin. Todistajan mukaan tuolloin selvitettiin, voidaanko palkata yksi henkilö lisää. Taloudellisessa säästötilanteessa mietittiin ensin, voidaanko ottaa joku talon palveluksessa oleva, mutta tultiin siihen tulokseen, että A:lla on paras osaaminen tulla auttamaan nopeasti.

Koulutuskuntayhtymän asiamies on hallinto-oikeudessa kysynyt myös siellä todistajana kuullulta apulaisrehtori D:ltä, milloin koulutusassistentin tehtävän tarve realisoitui. Todistajan mukaan, kun koulutussuunnittelijaksi valittu G lähti tehtävästä pois, homma seisahtui. Työn ja prosessin kehittämisen kannalta rupesi tulemaan ruuhkaa. Todistajan mukaan loppuvuodesta (”olisiko marraskuuta”), katsottiin, että on pakko ottaa lisäapua. Marraskuussa tehtiin johtotiimissä päätös, että palkataan avustava henkilö koulutussuunnittelijan rinnalle.

Oikeudellinen arviointi ja lopputulos

A:n tehtäviin on sekä tutkintokoordinaattorina että koulutussuunnitteluassistenttina kuulunut keskeisesti lukuvuosi- ja koulutussuunnittelua. Asiassa on esitetty erilaisia käsityksiä siitä, miten suurta osaa hänen työpanoksestaan tutkintokoordinaattorina ovat vaatineet tuohon tehtävään myös kuuluneet moninaiset muut työt. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että tutkintokoordinaattorin ja koulutussuunnittelijan tehtävät eivät ole olleet samanlaisia. Tutkintokoordinaattorin tehtävä on tehtäväkuvansa perusteella ollut moninaisempi ja vastuullisempi kuin koulutussuunnitteluassistentin tehtävä.

Koulutuskuntayhtymä on kuitenkin palkatessaan A:n koulutussuunnitteluassistentin määräaikaiseen tehtävään viitannut yhtäältä lakiin perustuvaan takaisinottovelvollisuuteensa ja toisaalta siihen, että A on tutkintokoordinaattorina osallistunut koulutussuunnitteluun. A:lla on tällä perusteella ollut sitä osaamista, jota koulutuskuntayhtymä on tarvinnut. Koulutuskuntayhtymä on sittemmin kirjelmissään hallinto-oikeudelle ja tänne todennut, että A on otettu koulutussuunnitteluassistentin tehtävään viranhaltijalain 46 §:n (irtisanotun viranhaltijan takaisinottaminen) velvoitteet ylittäen.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että tutkintokoordinaattorin ja koulutussuunnitteluassistentin tehtävistä saatua selvitystä kokonaisuudessaan arvioitaessa koulutussuunnitteluassistentin tehtävää on pidettävä viranhaltijalain 37 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisena kuin hänen tutkintokoordinaattorin tehtäväänsä. Tämän jälkeen on arvioitava, onko koulutussuunnitteluassistentin tarve johtunut jostakin vasta A:n irtisanomisajan päättymisen 30.9.2016 jälkeen ilmenneestä työnantajan toimintaedellytyksissä tapahtuneesta muutoksesta.

Koulutussuunnitteluassistentti on palkattu uuden keskitetyn koulutussuunnitteluprosessin tueksi. Uudeksi koulutussuunnittelijaksi alun perin 1.8.2016 lukien otettu henkilö on 22.8.2016 koeaikaan vedoten ilmoittanut palaavansa aiempaan tehtäväänsä syyskuun alusta. Koulutussuunnittelijaksi on 1.10.2016 lukien siirretty toinen henkilö organisaation sisältä. Koulutussuunnitteluassistentin palkkaamista koskevaa asiaa on käsitelty koulutuskuntayhtymän johtotiimissä 21.11.2016. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että koulutussuunnitteluassistentin tarve on siten ajankohtaistunut viimeistään joidenkin viikkojen kuluttua A:n virkasuhteen päättymisestä.

Koulutuskuntayhtymä on vedonnut siihen, että väliaikainen ruuhka koulutussuunnittelussa on johtunut siitä yllättävästä seikasta, että koulutussuunnittelijaksi alun perin valittu henkilö palasi koeaikana aikaisempaan tehtäväänsä.

Korkein hallinto-oikeus toteaa myös, että koulutussuunnittelijaksi alun perin valittu henkilö on ilmoittanut palaavansa aiempaan tehtäväänsä yli kuukautta ennen A:n irtisanomisajan päättymistä. Koulutuskuntayhtymä ei ole tuonut esille eikä asiassa ole muutoinkaan ilmennyt sellaisia muutoksia koulutuskuntayhtymän toimintaedellytyksissä irtisanomisajan päättymisen jälkeen, joista voitaisiin katsoa johtuvan yli vuoden mittainen lisätyövoiman tarve koulutussuunnittelun uudistamisen kehittämiseksi.

Näillä perusteilla korkein hallinto-oikeus katsoo, että koulutuskuntayhtymällä ei ole ollut taloudellista tai tuotannollista irtisanomisperustetta A:n irtisanomiseen. A:n palkkaaminen pian irtisanomisen jälkeen yli vuoden pituiseen työsuhteeseen hoitamaan aiempaan nähden olennaisesti samankaltaisia tehtäviä osoittaa, että koulutuskuntayhtymän mahdollisuudet tarjota A:lle tehtäviä suoritettavaksi eivät olleet vähentyneet viranhaltijalain 37 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla irtisanomispäätöksen mukaisen irtisanomisajan päättyessä. Hallinto-oikeuden sekä koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen ja apulaisrehtorin päätökset on siten lainvastaisina kumottava.

Lisätietoja asiasta; asianajaja Karoliina Partanen, p. 050 4943585

Lähde; edilex

 

Asianajotoimistomme yhteistyöverkosto laajenee asunto- ja kiinteistökauppariidoissa

OpusLex-asianajotoimistot ja Suomen Homekoirayhdistys ry aloittavat yhteistyön

Suomessa tehdään vuosittain yli satatuhatta asunto- ja kiinteistökauppaa. Vaikka useimmissa kaupoissa ei ilmene ongelmia, valitettavasti osa niistä ajautuu myöhemmin riitana oikeuteen. Syynä on yleensä se, ettei kaupan kohteen kuntoa ole selvitetty lainkaan tai asiakirjat on laadittu asiantuntemattomasti.

Suomessa kuoli vuonna 2018 54.527 ihmistä. Monessa kuolinpesässä on arvokkaimpana omaisuutena kiinteistö tai asunto-osake. Kun kuolinpesään kuuluvan omaisuuden kunto jää tutkimatta, perinnönjaossa on epäonnistuttu ja riita suvussa on tosiasia. Kun kuolinpesän toteuttamasta kiinteistökaupasta löytyy virhe, vastuuta saatetaan perätä kaikilta osakkailta.
Suomen Homekoirayhdistys ry:n jäsenet muodostavat 21 paikkakunnalla toimivan homekoira-alan ammattilaisten verkoston, joka vuosittain tekee asiantuntemuksella tuhansia homekoiratarkistuksia sen selvittämiseksi, onko juridisten ja taloudellisten vastuiden kannalta syytä selvittää rakennusten tai huoneistojen kuntoa tarkemmin rakennusalan asiantuntijan avulla.

OpusLex on 21 paikkakunnalla toimiva itsenäisten asianajotoimistojen verkosto, jonka palveluksessa toimii noin viisikymmentä asianajajaa ympäri Suomen. Verkoston asianajajat ovat keskittyneet kotitalouksien lakiasioihin, joihin olennaisena osana kuuluvat asunto- ja kiinteistökauppoihin sekä perintöoikeuteen liittyvät lakiasiat.

OpusLex-asianajotoimistojen ja Suomen Homekoirayhdistyksen jäsenet ovat aloittaneet valtakunnallisen yhteistyön, jotta perinnönjakoon tai kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyvät riidat asiantuntevin ennakkotutkimuksin ja juridisesti oikein laadituin asiakirjoin voitaisiin jo ennakolta välttää. Jos taas kauppa on jo tehty ja kohteessa on todettavissa esimerkiksi homevaurio tai muu virhe, OpusLex-asianajotoimistojen ja Homekoirayhdistyksen jäsenten yhteistyöllä pyritään löytämään oikeusturvan kannalta mahdollisimman hyvä ratkaisu asian hoidolle.

Tietoa yhteistyöstä löydät osoitteista:

www.homeklinikka.fi

www.suomenhomekoirayhdistys.fi

www.opuslex.fi

 

Urheilusta saatavien tulojen verotus uudistui

Verohallinto on antanut  kaksi uutta ohjetta urheilusta saatavien tulojen verotuksesta. Urheilusta saatujen tulojen verotus –ohjeessa käsitellään urheilusta saatujen tulojen verokysymyksiä tuloverolain näkökulmasta. Toinen ohje käsittelee samaa aihetta kansainvälisissä tilanteissa.

Urheilun tai urheilijan käsitettä ei verolainsäädännössä ole määritelty, mutta kotimaisia tilanteita varten annetun ohjeen johdannon mukaan urheilua on esimerkiksi perinteisten fyysisten lajien ohella eräänlaiset taitolajit kuten biljardi, shakki ja bridge, sekä myös elektroninen urheilu. Pokeria ei pidetä urheiluna, mutta sillekin on oma verotusohjeensa. Nyt julkaistu ohje ei koske myöskään muita urheilun piirissä toimivia henkilöitä kuin urheilijoita, esimerkiksi erotuomari ja valmentajat jäävät sen ulkopuolelle.

Verotuksen näkökulmasta urheilu voi olla harrastustoimintaa, tulonhankkimistoimintaa tai elinkeinotoimintaa, ja ratkaisevaa ei ole se millä tasolla ja kuinka tavoitteellisesti urheilua harrastetaan. Verovapaata on vain tulo, joka on erikseen säädetty verovapaaksi, kaikki muu tulo on lähtökohtaisesti veronalaista tuloverolain laajan tulokäsitteen mukaisesti. Harrastustoiminnassa saadut tulot, jos niitä on, kattavat kuitenkin vain toiminnasta aiheutuneita kuluja. Tulonhankkimistoiminnassa taasen tulot kattavat ainakin osan urheilijan elantomenoista. Koska harrastustoiminnassa syntyneet kulut ovat pääsääntöisesti verotuksessa vähennyskelvottomia elantomenoja, ei harrastustoiminnan kuluja voi siten vähentää verotuksessa. Urheilu voi tietysti olla myös osaksi harrastustoimintaa ja osaksi tulonhankkimistoimintaa. Tällöin esimerkiksi yksittäisistä kilpailusta saadut palkinnot voivat olla veronalaisia, ja kilpailuihin kuuluvat menot vähennyskelpoisia.

Urheilijan tulot on ohjeessa jaettu urheilijan palkkaan, urheilijan palkkioon, muihin urheiluun liittyviin tuloihin ja muihin urheilijan saamiin tuloihin. Palkka on työsuhteisen urheilijan saama korvaus, urheilijan palkkio voi olla esimerkiksi kilpailussa sijoituksen perusteella maksettava palkkio tai sponsorin maksama korvaus. Muita urheiluun liittyviä tuloja ovat mm. apurahat ja stipendit. Tunnustuspalkinnot ovat tietyin edellytyksin verovapaita.

Vielä ohjeessa on käsitelty erilaisia urheilijan rahastoja. Urheilija voi edellytysten täyttyessä säästää osan urheilutuloistaan verovapaasti urheilijarahastoon, jonka tarkoituksena on turvata uran päättymisen jälkeistä toimeentuloa. Urheilijarahastoon siirretyt varat nostetaan veronalaisena tulona urheilu-uran päättymisen jälkeen.

Annamme mielellämme lisätietoja, puh. 017 266 0400 tai toimisto@hyvarinen-paakko.fi.

Kirjoittaja; asianajaja Roope Tsupari, 044 555 5041

Näin turvaat yrityksesi – valmistaudu eron, sairastumisen ja kuoleman varalle

Kun yrittäjä eroaa, sairastuu tai kuolee, voi yrityksen toiminnan jatkuminen olla vaakalaudalla, mikäli kriisitilanteisiin ei ole valmistauduttu asianmukaisesti. Monet yrityksen toimintaa uhkaavat kriisit ovat onneksi vältettävissä varsin pienellä vaivalla hyvällä ennakkosuunnittelulla.

Kun avioliitto päättyy

Avioliiton päättymisellä eron tai puolison kuoleman seurauksena voi olla ennalta arvaamattomia seurauksia yrityksen jatkon kannalta. Kun puolisot solmivat avioliiton, kummallekin puolisolle syntyy avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avioliiton purkautuessa avioeron tai kuoleman vuoksi, avio-oikeus merkitsee ex-puolison, lesken tai tietyissä tapauksissa kuolinpesän oikeutta saada omaisuuden osituksessa lähtökohtaisesti puolet puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta. Se puoliso, jolla on enemmän varallisuutta, joutuu suorittamaan vähempivaraiselle puolisolle tasinkoa omaisuudestaan niin, että puolittamisperiaate toteutuu. Useimmiten yrittäjän koko omaisuus tai merkittävä osa siitä on tavalla tai toisella kytköksissä yritystoiminnan harjoittamiseen. Osituksen toteuttaminen pääsäännön mukaisesti voi lamaannuttaa yrityksen toiminnan. Tästä syystä on erotilanteiden varalle syytä varmistaa, että yrittäjä ei joudu esimerkiksi tasingon maksun vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin. Riitojen ehkäisemiseksi ja yrityksen toiminnan turvaamiseksi puolisot voivat tehdä ennen avioliiton solmimista taikka sen jälkeen avioehtosopimuksen eron tai kuoleman varalta. Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan taikka toisella puolisoista ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen tai tiettyyn osaan siitä. Avio-oikeutta koskeva määräys voidaan antaa myös testamentilla, lahjakirjan ehdossa taikka henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen yhteydessä.

On syytä myös tiedostaa, että avoliiton päättyessä avoeroon tai kuolemaan, ex-avopuolisolla tai tämän jälkeläisillä on tietyin edellytyksin oikeus vaatia toiselta avopuolisolta avoliittoa koskevassa laissa tarkoitettua hyvitystä. Avopuolisot voivat keskenään avoliittosopimuksessa ennakolta sopia, ettei heillä tai heidän perillisillään ole oikeutta vaatia hyvitystä avoliiton päättyessä.

Kun yrittäjä kuolee

Jos henkilö ei ole laatinut testamenttia, määrää laki, kuka hänet perii. Leski ei peri mitään, mikäli kuolleelta puolisolta on jäänyt lapsia. Leskellä on kuitenkin lain perusteella asumisoikeus puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon. Avopuoliso ei peri vaikka ensiksi kuolleelta puolisolta ei jäisi rintaperillisiäkään eikä avoleskellä ole asumisoikeutta avopuolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon. Asumisoikeus voidaan kuitenkin perustaa testamenttimääräyksellä. Testamentilla on muutenkin mahdollisuus määrätä perintökaaren mukaisesta perimysjärjestyksestä poikkeamisesta, turvata lesken asemaa paremmaksi kuin mitä se lakisääteisesti on sekä turvata muutoin perinnöttä jäävän avopuolison asemaa. Osapuolet voivat esimerkiksi haluta turvata, että leskeksi jäävä puoliso voi jatkaa yritystoimintaa.
Yrityksen omistajan on järkevä tehdä testamentti, jolla varmistetaan yritystoiminnan häiriötön jatkuminen. Suunnittelussa on huomioitava sekä sopiva yrityksen jatkamismalli että verotukselliset näkökohdat. Verolait tarjoavat merkittäviä etuja sukupolvenvaihdostilainteisiin. Joissain tilanteissa voi olla järkevä tehdä lesken hyväksi hallinta-oikeustestamentti, jolloin omistusoikeus perittävään omaisuuteen siirtyy vainajan perillisille, mutta leski saa omaisuuteen hallintaoikeuden. Näin perilliset eivät pääse myymään omaisuutta, johon hallintaoikeus on pidätetty. Hallintaoikeuden pidättäminen leskelle alentaa perillisille tulevien verojen määrää, koska heidän omistamaansa omaisuutta rasittaa lesken hallintaoikeus. Testamentin avulla voi tehdä myös merkittävää verosuunnittelua esimerkiksi siirtämällä omaisuutta perintönä yhden sukupolven yli lapsenlapsille. Testamentilla voi lisäksi estää, että perintö ei valu perillisen erotessa ex-vävylle tai -miniälle. Tämä tapahtuu sulkemalla pois lasten puolisoiden avio-oikeus perintönä saatuun omaisuuteen ja näin pitämällä omaisuus suvussa.

Kun yrittäjä sairastuu

Yrityksen jatkamisen kannalta on tärkeää tehdä suunnitelma sen varalle, että yrittäjä yhtäkkiä sairastuu eikä kykene huolehtimaan yrityksestä ja siihen liittyvien taloudellisten asioiden hoitamisesta.

Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa ja yrityksensä hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi. Edunvalvontavaltakirjassa henkilö voi määrätä, kuka hänen asioitaan hoitaa ja millä tavalla asioita on hoidettava. Yrittäjä tai yrittäjäpariskunta voi järjestää yritystoiminnan sujuvamman jatkamisen määräyksillä siitä, kuka edustaa sairastunutta yrittäjää, jos hän ei siihen vanhuuden tai yllättävän sairastumisen vuoksi kykene.

Asiantuntevaa apua

Testamentin, avioehtosopimuksen, edunvalvontavaltakirjan ja muiden asiakirjojen laatimisessa on aina syytä käyttää asiantuntijaa, jotta lain muotomääräykset varmuudella toteutuvat ja asiakirjat ovat päteviä. Laki sisältää eri tapauksia koskevia poikkeuksia ja kulloisenkin yksittäistapauksen juridisen aseman selvittämiseksi on käytettävä asiantuntijaa.

Annamme mielellämme lisätietoja, puh. 017 266 0400 tai toimisto@hyvarinen-paakko.fi.

Kirjoittajat:

Tiia Konttinen, varatuomari (p. 040 750 4487), Henri Hyvärinen, asianajaja (p. 040 718 6666)

 

Lakiin lapsen huollosta- ja tapaamisoikeudesta tulossa muutoksia

Oikeusministeriö ilmoitti viime viikolla, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu 1. joulukuuta 2019. Lakia muutetaan vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, kuten perhetilanteiden monimuotoistumista. Lainmuutokset edellyttävät täytäntöönpanotoimia, kuten muutoksia kuntien tietojärjestelmiin sekä viranomaisten kouluttamista.

Lapsenhuoltolain uudistuksella täsmennetään huoltajien velvollisuutta suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Vuoroasuminen kirjataan lakiin ja lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä. Tällainen suhde on voinut muodostua esimerkiksi samassa taloudessa asuneeseen isovanhempaan, sijaisvanhempaan tai vanhemman entiseen puolisoon.

Lainsäädännöllä pyritään myös nykyistä tehokkaammin ehkäisemään vieraannuttamisesta tai muusta syystä johtuvia ongelmia tapaamisoikeuden toteutumisessa. Vieraannuttamisella tarkoitetaan yleensä vanhemman käyttäytymistä tavalla, joka vaikeuttaa lapsen ja toisen vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta tai estää sen kokonaan.

Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien asioiden oikeuskäsittelyä nopeutetaan ja lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn parannetaan. Mahdollisuuksia sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sosiaaliviranomaisen vahvistamalla sopimuksella laajennetaan.

LIsätietoja; Asianajaja Karoliina Partanen, 050 4943585

Koeaikapurkua ei voi tehdä epäasiallisin perustein

Useasti törmää käsitykseen, että työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana ilman perusteita. Lainsäädännössä on kuitenkin lähdetty siitä, että koeaikapurkua ei voi tehdä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisin tai syrjivin perustein. Epäasiallisena ja syrjivänä syynä pidetään esimerkiksi sitä, että koeaikapurku tehdään raskaaksi tulemisen tai sairastumisen takia. Joskus todellinen päättämissyy pyritään naamioimaan työntekijästä johtuvaksi perusteeksi. Yleisesti ottaen koeaikapurkutilanteissa näyttökysymykset ovat haastavia. Asianajotoimisto Hyvärinen & Pääkkö Oyn asianajaja Karoliina Partanen avusti työntekijää riita-asiassa, jossa katsottiin, että purkuperuste oli epäasiallinen.

Koeaikapurkuperusteena työtodistuksessa oli ilmoitettu riittämätön oma myynti. Kantaja oli saattanut todennäköiseksi, että työsuhteen purkaminen oli voinut johtua epäasiallisesta syystä eli hänen esittämästään palkan maksamisen oikaisemisesta. Vastaajayhtiö ei ollut näyttänyt toteen, että työsopimuksen mukainen purkamisen syy oli ollut työsopimuslain edellyttämin tavoin asiallinen. Kantaja oli esittänyt riittävän selvityksen siitä, että todellinen purkamisperuste oli ollut laissa tarkoitetuin tavoin epäasiallinen. Palkkavaatimuksia koskevalta osalta kanne oli hylätty. Ehtojen ei ollut katsottu olleen sillä tavalla kohtuuttomia, että niitä olisi tullut sovitella. HO:n vahvistama sovinto korvasi KO:n tuomion.

Kantaja oli työskennellyt toistaiseksi voimassa olleessa työsopimussuhteessa vastaajayhtiön palveluksessa 17.8.2015 alkaen. Työsopimuksessa oli sovittu 4 kuukauden koeajasta. Kantajan työsuhde oli päätetty koeaikaan vedoten 20.10.2015. Koeaikapurkuperusteena työtodistuksessa oli ilmoitettu riittämätön oma myynti.

Työsuhteen oli katsottu päätetyn perusteettomasti

Kantaja oli katsonut, että hänen työsuhteensa oli päätetty koeajalla sen vuoksi, että hän oli esittänyt palkkavaatimuksia vastaajayhtiötä kohtaan. Tämä päättämisperuste oli ollut epäasiallinen. Kantajan mukaan hänen työsuorituksessaan ei ollut ollut puutteita. Kantaja ei ollut pystynyt parempaan suoritukseen vastaajayhtiöstä johtuneista syistä.
Kantaja oli myös vedonnut siihen, että vastaajayhtiö oli menetellyt TSL 2 luvun 2 §:n tasapuolista kohtelua koskevan säännöksen vastaisesti päättäessään kantajan työsuhteen, vaikka kantajan myynti oli ollut parempi kuin häntä ennen myyntiedustajana toimineen henkilön.

Vastaajayhtiön mukaan kantajan työsuhteen päättämisen todellinen syy ei ollut ollut se, että hän oli ryhtynyt vaatimaan palkkojaan, vaan se, että kantaja ei ollut pystynyt sellaiseen kaupankäyntiin, joka olisi vastaajayhtiön kannalta riittävä ja josta kantaja myyjänä saisi riittävän toimeentulon. Päättämisperuste ei ollut ollut epäasiallinen.

Vastaajayhtiö oli myös katsonut, ettei se ollut menetellyt tasapuolista kohtelua koskevan säännöksen vastaisesti. Aikaisempi myyntiedustaja oli vähemmällä koulutuksella ja pienemmällä myyntialueella saanut aikaan enemmän kauppoja kuin kantaja oli itsenäisesti saanut.

KO oli todennut, että kantajan työsuhteen purkamisella oli selvä ajallinen yhteys hänen esittämäänsä palkan maksun oikaisemiseen. KO oli katsonut kantajan saattaneen todennäköiseksi, että työsuhteen purkaminen oli johtunut siitä, että kantaja oli esittänyt palkkansa maksamisen oikaisemista. KO oli asiassa todennut, että palkan maksaminen oli tapahtunut sopimuksen mukaisesti. Kantajan työsopimuksen mukaiset palkan määräytymistä koskevat ehdot olivat kuitenkin olleet jossain määrin vaikeasti hahmotettavissa, minkä perusteella oli sinänsä ymmärrettävää, että kantaja oli selvittänyt tarkemmin palkan määräytymisen perusteita. KO oli katsonut, että kerrotunlaisella perusteella tapahtuva työsuhteen purkaminen oli koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallinen. Kantaja oli saattanut todennäköiseksi, että työsuhteen purkaminen oli voinut johtua epäasiallisesta syystä.
Tämän jälkeen vastaajayhtiön asiana oli näyttää toteen se, että kantajan työsopimuksen purkamisen syy oli ollut työsopimuslain edellyttämin tavoin asiallinen.

KO:ssa oli esitetty laajasti todistelua siitä, oliko kantaja onnistunut riittävän hyvin myyntitehtävässään ja oliko onnistumiselle annettu työnantajan puolesta riittävät edellytykset
KO oli katsonut jääneen näyttämättä, että kantajalle olisi asetettu tietty määrällinen myyntitavoite koeajalle. Kantaja oli kiistänyt myös sen, hänen häntä olisi ennen työsopimuksen purkamista huomautettu siitä, että hänen myyntinsä ei olisi ollut riittävää tai tavoitteiden mukaista. Asiassa oli riidatonta, ettei kantajaa ollut kirjallisesti huomautettu vähäisestä myynnistä.

KO oli todennut, että asiassa oli esitetty ristiriitaista näyttöä siitä, oliko kantajalle annettu asianmukaista ja riittävää koulutusta tehtävään tai asianmukaista, valmista ja ajantasalla olevaa asiakasrekisteriä. Oli joka tapauksessa selvää, työhön tutustuminen sekä oikeiden ja tarkoituksenmukaista työtapojen omaksuminen vie aikaa, millä oli vaikutusta myyntitulokseen. Kantajan mukaan hänen työtehtäviinsä kuulunut uusasiakashankinta oli vienyt suuren osan hänen työajastaan.

Kantajan työsuhde oli kestänyt noin kaksi kuukautta ja työsopimuksen mukaista koeaikaa oli ollut työsopimuksen purkamishetkellä jäljellä vielä noin kaksi kuukautta. Tämän jäljellä olleen koeajan aikana olisi vielä ollut mahdollisuus seurata sitä, lisääntyykö kantajan myynti.
KO oli asiassa todennut, että kantaja oli saattanut todennäköiseksi, että työsuhteen purkaminen oli voinut johtua epäasiallisesta syystä eli hänen esittämästään palkan maksamisen oikaisemisesta. KO oli katsonut, ettei vastaajayhtiö ollut näyttänyt toteen, että työsopimuksen mukainen purkamisen syy oli ollut työsopimuslain edellyttämin tavoin asiallinen. Kantaja oli esittänyt riittävän selvityksen siitä, että todellinen purkamisperuste oli ollut laissa tarkoitetuin tavoin epäasiallinen.

Sovellettavat säännökset, lain esityöt, oikeuskirjallisuus ja oikeuskäytäntö KO:ssa

”Työsopimuslain 1 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Pykälän 4 momentin mukaan koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille sopijapuolille aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus etukäteisodotuksia. Koeaika antaa työnantajalle mahdollisuuden selvittää, kykeneekö työntekijä työhön, johon hänet on otettu ja työntekijälle mahdollisuuden sen arviointiin, onko työ hänelle sopivaa. (HE 157/2000 vp s. 61 – 62, Kairinen ym: Työoikeus, 2002, s. 157, Koskinen – Nieminen – Valkonen: Työsuhteen päättäminen, 2013, s. 33, Saarinen: Työsuhdeasioiden käsikirja I, 2013, s. 786)

Todistustaakka siitä, että koeaikapurku on tapahtunut koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisella perusteella, on työntekijällä. Työntekijän on esitettävä riittävä selvitys siitä, että todellinen purkamisperuste on ollut laissa tarkoitetuin tavoin epäasiallinen. Työntekijän tulee ensiksikin yksilöidä ne seikat, joiden perusteella on aihetta epäillä työsopimuksen purkamisen todellisuudessa johtuneen jostakin tietystä epäasialliseksi katsottavasta syystä. Jos epäasiallisen perusteen olemassaolo ei sellaisenaan ilmene asiassa esiin tulleista seikoista, työntekijän tulee lisäksi tarvittaessa saattaa todennäköiseksi, että työsuhteen purkaminen on voinut johtua epäasiallisesta syystä. Vasta sen jälkeen on puolestaan työnantajan asiana näyttää toteen se, että työsopimuksen purkamisen syy on ollut työsopimuslain edellyttämin tavoin asiallinen.

Korvaukseksi 3 kk palkka

Koska vastaajayhtiö oli työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt kantajan työsopimuksen, se oli velvollinen TSL 12 luvun 2 §:n 1 ja 3 momentin nojalla maksamaan kantajalle korvausta, jonka määrä on enintään 24 kuukauden palkka. Ottaen huomioon, että kysymys on koeajalla tapahtuneesta työsopimuksen päättämisestä, korvaukselle ei ole säädetty vähimmäismäärää.

Työsopimuslain 12 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan työsopimuksen päättämisen syystä riippuen huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutusta vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työnantajan olosuhteet yleensä sekä muut niihin rinnastettavat seikat.

Koeaikapurun kohdalla perusteena alarajan alittavan korvauksen määräämiselle voivat olla työsuhteen lyhyt kesto ja koeaikaan liittyvät erityispiirteet tai osapuolten asema koeajan kuluessa. Toisaalta koeaikapurku voi tapahtua lainvastaisesti syrjivin perustein, jolloin koeaikapurku toukkaa työntekijän henkilöä eikä minimirajan alittaminen ole välttämättä mahdollista aineettoman korvauksen osuuden ja työnantajan toiminnan moitittavuuden painottuessa kokonaisarvioinnissa.

Kantaja oli vaatinut 12 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Vastaajayhtiö oli katsonut, että tuomittavan korvauksen määrä ei voisi ylittää 1 kuukauden palkkaa vastaavaa määrää.
Arvioidessaan korvauksen määrään liittyviä seikkoja kokonaisuudessaan KO oli katsonut, että kohtuullinen korvauksen määrä oli 3 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Työsopimuslaissa ei ole säännöstä siitä, miten korvauksen perusteena oleva palkka määräytyy. Koska korvauksen pääasiallisena tarkoituksena on hyvittää työntekijälle irtisanomisesta aiheutunutta aineellista vahinkoa, oli perusteltua pyrkiä kuukausipalkan arvioinnissa määräämään sellainen palkka, jota työntekijä olisi todennäköisesti ansainnut, jos hänen työsuhteensa olisi jatkunut. Säännölliset lisät ja työkorvaukset tulee ottaa huomioon, mutta palkan määrään satunnaisesti tai poikkeuksellisesti vaikuttavia tekijöitä ei oteta huomioon.

Kantajan mukaan korvauksen perusteena olevan kuukauden palkan määräksi oli katsottava 2.060,12 euroa, joka määrä perustuu työsopimuksen 11 kohdan mukaisiin takuuprovisiokertymiin. Vastaajayhtiön mukaan laskennassa käytettävän kuukausipalkan määrä oli 1.212,27 euroa.

Kun otettiin huomioon kantajan työsopimuksessa koeajalle sovittu takuuprovisiokertymä ja toisaalta se, että yleisesti ottaen on oletettavaa, että myyntityössä aivan ensimmäisinä viikkoina ja kuukausina ei saavuta sitä tulotasoa, jonka esimerkiksi neljän kuukauden työskentelyn jälkeen voi saavuttaa, KO oli katsonut kantajan TSL 12 luvun 2 §:n mukaiseksi kuukauden palkan määräksi kantajan vaatimuksen mukaisen 2.060,12 euroa.

Kuten Työttömyysvakuutusrahaston lausumasta ilmeni, TSL 12 luvun 2 §:n perusteella määrätystä vahingonkorvauksesta on 12 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan vähennettävä 75 prosenttia työntekijälle maksetusta työttömyysturvalaissa tarkoitetusta ansioon suhteutetusta työttömyyspäivärahasta. Tuomioistuin voi tehdä korvauksesta tätä pienemmän vähennyksen tai jättää vähennyksen tekemättä, jos se on korvauksen määrä, työntekijän taloudelliset ja sosiaaliset olot ja hänen kokemansa loukkaus huomioon ottaen kohtuullista.

KO oli katsonut, että kantajalle tuomittavasta korvauksesta 1 kuukauden palkkaa vastaava määrä kohdistui aineettoman vahingon korvaamiseen. Tältä osin ei tullut suorittaa vähennystä kantajalle maksettavaan korvaukseen.

Yleinen työttömyyskassa oli maksanut kantajalle ansiopäivärahaa, jonka määrä kahden kuukauden ajalta 21.10. – 20.12.2015 oli ollut yhteensä 3.964,60 euroa. Tästä määrästä 75 prosenttia oli 2.973,45, mikä määrä tuli vähentää kantajalle tulevasta korvauksesta ja määrätä maksettavaksi Työttömyysvakuutusrahastolle. Kantajalle maksettavaksi määräksi muodostui 3.206,91 euroa (6.180,36 – 2.973,45).

 

HO vahvisti asiassa osapuolten välisen sovinnon. Sovinto korvasi KO:n antaman tuomion.

Lähde; edilex